Polityka prywatności

Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu (dalej jako "Polityka Prywatności") zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu i wszystkie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest przedsiębiorca działający pod firmą Adrian Latoszek, ul. Lebiodowa 13b/1, 04-674 Warszawa, Polska, NIP 952-192-94-01 (dalej jako "Administrator").
 4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Adrian Latoszek ([email protected]).
 5. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO").
 6. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez osoby, której dane dotyczą jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (i) zawieranie umów z DAMA Couture - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu oraz w Regulaminie i niniejszej Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z DAMA Couture, jest zobowiązany do podania takich danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu oraz w Regulaminie; (ii) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów klientów Sklepu i innych osób odwiedzających Sklep a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem; (ii) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (iii) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (iv) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz; (v) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 8. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 9. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy (i w takim zakresie, w jakim) spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (i) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Cele, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez daną osobę w Sklepie.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie w celach, w oparciu o podstawę, w okresach oraz w zakresie wymienionym poniżej.
 3. Cel: Wykonanie umowy sprzedaży. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Przez okres niezbędny do wykonania umowy. Zakres: Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 4. Cel: Marketing bezpośredni. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Zakres: Adres poczty elektronicznej.
 5. Cel: Marketing. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres: Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 6. Cel: Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres: Adres poczty elektronicznej.
 7. Cel: Prowadzenie rachunkowości. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentów rachunkowych. Zakres: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 8. Cel: Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawa i okres: Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Zakres: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Odbiorcy danych

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: (i) przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy; (ii) podmioty obsługujące płatności; (iii) dostawcy systemu ankiet opiniujących; (iv) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu; (v) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

Profilowanie

 1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu.
 3. Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu (np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu), czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (a) lub art. 9 ust. 2 lit. (a) RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. (e) lub (f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

Cookies, dane i analityka

 1. Sklep zapisuje na urządzeniu dostępowym (np. komputer, telefon, tablet) osoby odwiedzającej Sklep pliki cookies (ciasteczka), o ile pozwalają na to ustawienia przeglądarki internetowej tej osoby. Pliki te używane są do przechowywania informacji niezbędnych w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Sklepu (np. zapisywania preferencji przeglądania). To które pliki i w jaki sposób zostaną zapisane na urządzeniu dostępowym zależy wyłącznie od ustawień przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej Sklep.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach: (i) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani; (ii) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia; (iii) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu; (iv) dostosowywania zawartości Sklepu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu; (v) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu; (vi) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 4. Administrator może korzystać w Sklepie z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.
 5. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.
Newsletter
Chcesz mieć dostęp do prywatnych wyprzedaży i kuponów rabatowych?

Zapisz się do newslettera!
PRZYMIARKI
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium