Zwroty

Zasady zwrotów Sklepu DAMA Couture

Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem („Konsument„) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres czternastu (14) dni, bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając DAMA Couture oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie takie musi zostać złożone poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail: zwroty@damacouture.pl (bez konieczności wypełnienia formularza), może zostać dodatkowo złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, z późn. zm.).
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, które przygotowane są według specyfikacji Konsumenta, w szczególności zostały uszyte według wymiarów podanych przez Konsumenta lub zmodyfikowane na jego życzenie. Dotyczy to także produktów przygotowanych na życzenie Konsumenta w rozmiarze innym niż ofertowany w Sklepie.
 5. Termin na odstąpienie od umowy upływa wraz z upływem (czternastu) 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem, odbierającą produkt dla Konsumenta) wejdzie w posiadanie produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument bez zbędnej zwłoki (ale nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu) zobowiązany jest odesłać produkt na adres korespondencyjny DAMA Couture, tj. ul. Lebiodowa 13b/1, 04-674 Warszawa, na własne ryzyko i koszt.
 7. DAMA Couture może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwróconego produktu lub dostarczenia dowodu jej wysłania na adres DAMA Couture, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. DAMA Couture bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania zwróconego produktu) zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę.
 9. DAMA Couture nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dostawy, które przewyższają najniższe koszty dostawy oferowane przez DAMA Couture.
 10. W razie odstąpienia do umowy, produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji produktu. W szczególności, usunięcie metek lub innych elementów będących częścią składową produktu oznacza zmniejszenie jego wartości.
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.